Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zaprasza do udziału w programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy służący do nauki zdalnej.
O dofinansowanie wnioskować będzie Miasto i Gmina Pleszew na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w gminach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.
Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 29 października 2021 r.
Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
Informacje dodatkowe:
1.    Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:
•    przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia
•    sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostanie przekazany na okres nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,
•    opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
•    opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
1.    Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami załączonymi poniżej.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 342.
 
Do pobrania
1.    Załącznik 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (Word)
2.    Załącznik 2 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (Word)
3.    Załącznik 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Word)
 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact