PRZEDSZKOLNE ABC - PRZEWODNIK DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 3  " SŁONECZNE" W PLESZEWIE


ORGANIZACJA:

„Nasze Przedszkole powstało z pasji i marzeń stworzenia wyjątkowego miejsca dla dzieci –Słonecznej krainy edukacji, zabawy i rozrywki”.

GRUPY: Przedszkole jest placówką dziesięciooddziałową posiadającą 236 miejsc normatywnych. Grupy tworzy się w oparciu o zbliżony wiek dzieci, oznaczone są cyframi rzymskimi I – X, a ponadto (ze względu na ekologiczny charakter przedszkola) każda grupa przyjmuje nazwę wybranych najpiękniejszych polskich kwiatów czyli: Stokrotki, Maki, Słoneczniki, Tulipanki, Różyczki, Szafirki, Fiołki, Krokuski, Żonkile i  Niezapominajki. Czas pracy poszczególnych grup wiekowych jest dostosowany do potrzeb określonych przez rodziców.

WYPOSAŻENIE: Na parterze budynku mieści się: hol,  szatnie i łazienki, cztery sale zajęć, kuchnia z pomieszczeniami gospodarczymi i gabinet intendenta. Na pierwszym  piętrze: pięć sal zajęć, łazienki, gabinet dyrekcji, pokój pedagogiczny i księgowość. Na drugim piętrze jedna sala zajęć, szatnia, łazienka i gabinet logopedyczny. W przytulnych i bezpiecznie urządzonych salach dla poszczególnych grup są kąciki zabaw zachęcające dzieci do podejmowania wielu zabaw tematycznych, wyposażone w atestowane zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci często uczestniczą również w zabawach organizowanych na placu przedszkolnym oraz w spacerach i wycieczkach. W deszczowe dni sala zamienia się w wewnętrzny plac zabaw. W odpowiedzi na prośby rodziców nie ma leżakowania w przedszkolu, a sale dla maluchów dodatkowo wyposażone zostały  w  kąciki relaksacyjne dające możliwość  odpoczynku zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.Stoliki i krzesełka w salach są dostosowane do wysokości dzieci. Oświetlenie jest zgodne z obowiązującymi normami. Każda sala ma swój własny charakter nadany przez nauczycieli pracujących w grupach.

SZATNIE: W szatni każde dziecko ma podpisaną i oznaczoną znaczkiem swoją indywidualną półkę na buciki, czapkę  i kurtkę.

ŁAZIENKI: Łazienki nowoczesne,  urządzone są w sposób przyjazny dzieciom, gdzie priorytetową sprawą jest bezpieczeństwo. Rozmiary umywalek i sanitariatów zostały dostosowane do wzrostu małych dzieci tak, aby mogły one z nich swobodnie korzystać. Kolorowe i wesołe aranżacje wnętrz sprawiają, że dzieci z przyjemnością wykonują higieniczne rytuały. Ponadto przedszkole posiada kabinę prysznicową pozwalającą na utrzymanie higieny i czystości naszych maluchów na najwyższym poziomie. Każde dziecko ma swój ręcznik, stosujemy mydło w dozowniku. 

KUCHNIA: Blok kuchenny wyposażony jest w nowoczesne sprzęty pozwalające  na zachowanie najwyższych standardów higienicznych. Zapewnimy urozmaicone menu, uwzględniamy także możliwość przygotowywania diet dla dzieci o specyficznych potrzebach żywieniowych. 

POSIŁKI: Podczas posiłków postaramy się dać dzieciom możliwość wyboru. W jadłospisie są 3 posiłki podawane w stałych godzinach:

 • śniadanie - 8:30
 • obiad - 11:30
 • podwieczorek - 14:10

Przedszkole jest miejscem gdzie utrwala się wyłącznie dobre zwyczaje żywieniowe. Dieta dzieci w wieku przedszkolnym musi być urozmaicona, umiarkowana z uregulowanymi porami posiłków, ograniczająca spożycie soli i cukru. Dieta ta zabezpiecza prawidłowy stan odżywania dzieci i ich rozwój, jest także solidną podstawą dla zdrowia na przyszłość.

Ekologiczny program żywienia dzieci to: ograniczenie podawania słodyczy, zastępowanie ich owocami oraz zwiększenie ilości podawanych surówek na bazie kefiru i jogurtu z użyciem ziaren zbóż.

Posiłki przygotowywane są zgodnie z normami Instytutu Matki i Dziecka dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dbamy o to aby były one smaczne i zdrowe. W każdej sali znajduje się woda mineralna oraz jednorazowe kubeczki, specjalnie przeznaczone dla dzieci, by w każdej chwili w trakcie zajęć mogły się napić.

GAZETKI: Na dolnym korytarzu oraz przy wejściu umieszczone są  gazetki informujące o wszelakich zdarzeniach w przedszkolu.W szatniach są  gazetki grupowe na których panie wychowawczynie wieszają informacje dotyczące danej grupy. Są też gazetki obok sal i słoneczka na których prezentowane jest to, co najpiękniejsze w przedszkolu czyli prace naszych dzieci.

GODZINY OTWARCIA: Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.00

ODBIERANIE DZIECI: Dostęp do wnętrza budynku posiadają wyłącznie uprawnione osoby. Na parterze jest domofon połączony ze wszystkimi salami przez który dzieci są wywoływane do domu przez dyżurującego pracownika.Dzieci odbierane są tylko przez rodziców, w wyjątkowych sytuacjach przez osoby pisemnie upoważnione.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: Zajęcia polegają na poznawczej zabawie, nie ma lekcji ani przerw. Program dydaktyczno – wychowawczy realizujemy poprzez ćwiczenia językowe, matematyczne, zajęcia przyrodnicze, muzyczne, plastyczne, gimnastyczne „Podróże z literkami, „Podróże po Europie” oraz wycieczki i zabawy. Ocena jest pochwałą słowną, która buduje poczucie własnej wartości. Podkreślamy, że nie wszyscy wszystko mogą. Staramy się nie zatracać indywidualności dzieci i stwarzać takie sytuacje by każde dziecko rozwijało się według wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Eliminujemy rywalizację. 

ZAJĘCIA DODATKOWE: Zajęcia dodatkowe odbywają się po godzinie 13.00. W ofercie przedszkola znajdują się

 • Język angielski
 • Logopedia
 • Religia

ZAJĘCIA OTWARTE: Zajęcia otwarte organizowane są w każdej grupie wiekowej, aby rodzice mogli zobaczyć wycinek pracy w grupie, zaobserwować swoje dziecko w czasie zabaw i zajęć w przedszkolu.

ZDROWIE i BEZPIECZEŃSTWO: Zapewniamy dzieciom bezpieczny pobyt, prowadzimy różnorodne działania prozdrowotne i profilaktyczne. Promujemy zdrowy styl życia. 

EKOLOGIA: Ekologia nadaje charakterystyczny styl naszej placówce. Realizujemy program w oparciu o edukację ekologiczną, która pomaga dziecku w ukształtowaniu świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia, także do własnego ciała i umysłu. Przedszkole wypracowało program ekologiczny oraz ekologiczny dekalog  przedszkola.

KADRA: W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, dążąca do jak najwyższych własnych umiejętności, doskonaląca się na kursach i warsztatach, poszukująca nowych metod i rozwiązań pozwalających na osiąganie wszechstronnego rozwoju dziecka we współdziałaniu z rodziną. Przedszkole zatrudnia 18 nauczycielek ( w tym dyrektora i wicedyrektora) oraz 15 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki posiadają wysokie kwalifikacje, wymagane w pracy z dziećmi oraz przygotowanie pedagogiczne. Pięć nauczycielek posiadastopień nauczyciela dyplomowanego, dziesięć stopień nauczyciela mianowanego. Są pracownikami doświadczonymi pełnymi werwy, pomysłów i humoru.

WIZJA:

Realistyczna, wiarygodna, atrakcyjna przyszłość.

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej koncepcji pracy.

 2. Zapewniamy bezpieczeństwo, domową  atmosferę i optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości.

 3. Organizujemy  dzieciom różnorodną bogatą w doświadczenia działalność twórczą  poprzez samorealizację w ekspresji: słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.

 4. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności, rozbudzamy wiarę  we własną skuteczność.

 5. Wychowujemy  dzieci wrażliwe, samodzielne  i radzące sobie z problemami w nowych  sytuacjach  - pomagamy  im w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć, przygotowujemy  do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

 6. Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i  skuteczną komunikację interpersonalną, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.

 7. Wspieramy rodziców, umożliwiamy uczestnictwo w codziennym życiu placówki, wspólnie wychowujemy dzieci zaciekawione otaczającym światem, odczuwające radość odkrywania, tworzenia, eksperymentowania i obserwowania środowiska naturalnego.

 8. Wpajamy dzieciom zachowania prozdrowotne.

 9. Rozbudzamy zainteresowanie dzieci krajami Unii Europejskiej  oraz poczucie przynależności do regionu i środowiska, w którym żyją.

 10. Kształtujemy u dzieci trwałe wartości i właściwe normy postępowania ekologicznego poprzez planową i świadomą edukację ekologiczną.

 11. Wyposażamy dzieci w wiedzę, umiejętności oraz optymizm niezbędny do powodzenia w nauce szkolnej.

 12. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

 13. Oferujemy pomoc psychologiczną i logopedyczną.

 14. Zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 

 15. Wprowadzamy do pracy z dziećmi nowatorskie programy oraz metody aktywizujące gwarantujące ciekawe zajęcia i wysoką jakość pracy.

 16. Na bieżąco modernizujemy bazę i wyposażenie przedszkola doskonaląc swoje usługi.

 17. Promujemy swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

MISJA:

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko…”

                                                                 Jan Amos Komeński

Nasi wychowankowie „Mali Europejczycy miłośnicy przyrody” wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała, twórcza i pro ekologiczna postawa wobec otaczającego świata.

CELE GŁÓWNE

 1. Przedszkole realizuje koncepcję ukierunkowanego na rozwój dzieci.

 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 4. Dzieci są aktywne.

 5.  Kształtowane są postawy i respektowane  normy społeczne.

 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji.

 7. Nauczyciele współpracują w  planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

 9. Rodzice są partnerami przedszkola.

 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i  wewnętrznych.

 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.


ZESTAW PROGRAMÓW

W planowaniu pracy dydaktyczno –wychowawczo - opiekuńczej nauczycielki odnoszą się do podstawy programowej oraz wybranych  w placówce programów edukacyjnych tj.:

Programy obowiązujące:

1. „Program wychowanie przedszkolnego”  Wiesława Żaba - Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

2. „W radości dzieci Bożych” ks. dr Tadeusz Śmiech

3. „Kocham dobrego Boga” program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach 

Programy własne przedszkola:

1. „Program pracy z dzieckiem zdolnym”

2. „Praca z dzieckiem mającym trudności”

3. „Mysio i Pysio w Krainie Literek” – dzieci młodsze

4. „Podróże po krajach Unii Europejskiej” – dzieci starsze

5. „Szymon i Jerzy z mową się mierzy”- program profilaktyki i terapii logopedycznej  –  

6. „Program adaptacyjny dziecka” –  3-latki

7. Program edukacyjny „Słoneczni-bezpieczni”

CO POTRAFI ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA

- Rozumie otoczenie

- Jest otwarty na nowe wartości i nowe sposoby doświadczania świata

- Ma wiarę w siebie

- Zna swoje możliwości

- Radzi  sobie w sytuacjach trudnych 

- Jest samodzielny, obowiązkowy, tolerancyjny i wytrwały w  działaniu

- Ma nawyki higieniczno – kulturalne

- Jest komunikatywny

- Potrafi współdziałać w grupie

- Pomaga innym

- Jest wrażliwy na krzywdę

- Szanuje rówieśników, dorosłych, starszych

- Posiada dodatkowe wiadomości  z zakresu ekologii

- Jest uczuciowo związany z rodziną, środowiskiem lokalnym, krajem

- Potrafi praktycznie zastosować zdobyte wiadomości i  umiejętności

- Rozpoznaje głoski w wyrazie

- Pisze znaki od lewej do prawej strony kartki

- Czyta pojedyncze wyrazy związane z życiem codzienny

- Posiada wiedzę na temat krajów Unii Europejskiej

- Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi   przynajmniej do 10 i więcej

- Prawidłowo trzyma ołówek, kredki, pędzel i nożyczki

- Samodzielnie wykonuje rysunek postaci

- Z własnej inicjatywy podejmuje działania plastyczne: rysuje   maluje,  lepi, wycina

- Podejmuje działania konstrukcyjno - techniczne

- Rozpoznaje kolory podstawowe i pochodne

- Porządkuje przedmioty według wskazanej cechy

- Porównuje przedmioty i zbiory przedmiotów

- Zna relacje przestrzenne

- Śpiewa piosenki i bawi się przy muzyce, zna kroki prostych form tanecznych

- Rozwiązuje zagadki muzyczne, wykonuje ćwiczenia rytmiczne

- Zna swoje możliwości  w zakresie ruch

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczyciela,

- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie  metody aktywne:

- system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

- metodę projektu,

- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa,  R. Labana,A.M. Kniessów , W. Sherborne

- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

- metody aktywizujące,

- techniki twórczego myślenia.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 • Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych.

 • Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

 • Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

 • Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

 • Zachęcamy rodziców do przedstawienia swoich pasji, opowiadania o swoim zawodzie w czasie spotkań z przedszkolakami.

 • Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

 • Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

 • Bierzemy udział w akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której oprócz codziennego czytania dzieciom literatury dziecięcej (bajki, wiersze, opowiadania) obchodzimy Urodziny Misia –min. dzieci układają z tej okazji bajkę o misiu,zachęcamy rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu.

KRYTERIA SUKCESU

- Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów.

- Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom   konfliktowym.

- Znane i akceptowane przez wszystkich będą prawa dziecka.

- Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.

- Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w   przedszkolu formach współpracy.

- Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.

- Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.

- Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli oraz ich zadowolenie z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja do osiągnięcia sukcesu

- Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych.

- Nauczyciele skutecznie  będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.

- Baza przedszkola zostanie wzbogacona o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne.

- Poprawi się stan przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku. 

- Wzrośnie skuteczność współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

- Wzrośnie  udział dzieci w konkursach, turniejach itp. 

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU

Schemat badania osiągnięć dzieci

- Przeprowadzenie diagnozy wstępnej

- Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju.

- Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej

- Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań. Analiza, wnioski do dalszej pracy.

- Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu  (w razie konieczności), dokumentowanie wyników obserwacji.

- Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Sposoby monitorowania osiągnięć:

- Arkusze obserwacji rozwoju dziecka,

- Teczki prac i innych dokumentów, z których wynika, czego dzieci się nauczyły,

- Wystawy prac dzieci, 

- Albumy, kroniki, materiały reportażowe (zdjęcia, nagrania itp.),

- Śledzenie losów absolwentów

- Udział dzieci w konkursach, akcjach, uroczystościach –Prezentacja ich dokonań (występy, wystawy)

- Spotkania z absolwentami odwiedzającymi przedszkole

- Rozmowy.

SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (arkusz samooceny pracy), jak również są poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. System badania osiągnięć spełnia trzy podstawowe funkcje:

- motywującą

- informacyjną (diagnostyczną)

- instruktażowo – korekcyjną (doradczą).

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się  na podstawie:

- ankiet,

- rozmów z nauczycielami, rodzicami,

- obserwacji zajęć,

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

- arkuszy samooceny pracy nauczyciela,

- innych dokumentów obrazujących pracę przedszkola.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na radach pedagogicznych analityczno – oceniających odbywających się co pół roku.

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI 

- Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i   wychowania,

- Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju.

- Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacji, w teczkach indywidualnych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.

- Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy  nauczyciela lub rodzica.

- Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.

- Informację o stanie rozwoju rodzice otrzymują po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka opierają się o:

- przekazywaniu rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowań i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

- zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli,

- włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

- szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

- tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym 

- Propagowanie idei wychowania przedszkolnego w środowisku.

- Podtrzymanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności.

- Współpraca z biblioteką dziecięcą, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi organizowane przez przedszkole imprezy, festyny, konkursy, uroczystości przedszkolne.

- Włączenie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze krajowym.

PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

- Jem tylko to, co lubię – mogę odmówić zjedzenia potrawy;

- Korzystam z toalety, kiedy tylko odczuwam taką potrzebę;                                      

- Jestem życzliwie traktowany, nawet wtedy gdy jestem niegrzeczny;

- Mogę wyrażać swoje uczucia;

- Mogę wyrażać swoje zdanie;  

- Mogę odmówić;

- Nie jestem do niczego zmuszany;

- Mogę odpocząć, kiedy jestem zmęczony;

- Zdobywam wiedzę;

- Nie jestem krzywdzony;

- Mam swoją półkę;

- Mam swoje tajemnice, o których nie muszę mówić;

- Troszczą się o mnie;

- Rozwijam swoją osobowość;

- Moje dane nie są ujawniane;

PRZYPOMINAMY DOROSŁYM ODWIEDZAJĄCYM PRZEDSZKOLE ŻE:

- nie wolno oszukiwać dzieci

- nie wolno straszyć dzieci

- nie wolno okłamywać dzieci

- nie wolno wmawiać dzieciom, ze rodzice przestaną je kochać

- nie wolno obrażać,  wyzywać ani wyśmiewać się z dzieci 

- nie wolno  nie wierzyć dzieciom, które się skarżą, że są krzywdzone

- nie wolno zabierać dzieci bez zgody rodziców

- nie wolno dorosłemu, który źle postąpił, mówić , że to wina dziecka

- nie wolno kazać dzieciom milczeć gdy się im dzieje krzywda

- nie wolno pokazywać dzieciom nieprzyzwoitych obrazków

(E.Zubrzycka „Powiedz komuś)

SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI

Sposoby wyróżniania i nagradzania pozytywnych zachowań dzieci:

- pochwała indywidualna,pochwała przed całą grupą, pochwała przed rodzicami

- przydział dodatkowych funkcji w grupie

- przydzielenie gadżetu – tablica uśmiechów,

- nagroda np. dyplom pochwały,

- wybór spędzenia wolnego czasu.

- nagroda przez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego (ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.)

Sposoby wyrażania dezaprobaty dla zachowań negatywnych:

- upomnienie słowne,

- skłonienie dziecka do autorefleksji,

- kara jako naturalna konsekwencja winy – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdy naprawienie szkody,

- odmówienie dziecku przyjemności,

- czasowe odebranie przyznanego przywileju,

- praca na rzecz grupy.

- komunikacja niewerbalna (gest, mimika, brak uśmiechu, smutek nauczycielki),

- „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego zachowania,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

 • Rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych 
 • Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 • rodziców
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • pomocy nauczyciela

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

 • z rodzicami dzieci w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń 
 • z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 
 • z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami 
 • z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym 
 • w formie porad i konsultacji 

6. Nauczyciele w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

7. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele i specjaliści udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola. 

8. Dyrektor przedszkola ustala dla dziecka formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin.

9. Dyrektor zawiadamia na piśmie rodziców o: ustalonych dla dziecka formach, okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz wymiarze godzin.

10. Na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów jej trwania, wymiaru godzin, nauczyciel lub specjalista opracowuje dla dziecka plan pracy z dzieckiem.

11. Po zakończeniu udzielania danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel lub specjalista dokonuje oceny efektywności, określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

12. Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentację badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie teczki. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach dzieci 5,6 letnich. Zajęcia  w każdej z grup odbywają się 2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Zajęcia oparte są na zasadach obowiązujących w dydaktyce, metodyce nauczania, pedagogice i psychologii dzieci w wieku przedszkolnym.

KIERUNKI PRACY 2018/2019 – 2022/2023

1.„Twórczy przedszkolak” – tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności; stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych, tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji.

2.„Z przyrodą za Pan Brat” – wdrażanie do poznawania przyrody i jej ochrony, stwarzanie okazji do wykorzystywania wszystkich zmysłów w obserwowaniu i poznawaniu otoczenia.

3.„Zosia – Samosia”- rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

4.„Polak mały” - kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu.

5.„Ucz się tego od małego” - rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact