ZARZĄDZENIE NR 8/2020
DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 „SŁONECZNE” W PLESZEWIE


z dnia 26 sierpnia 2020r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury bezpieczeństwa w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

załączniki do pobrania dla rodziców


Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych w związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.    Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne”  w Pleszewie   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2.     Procedura stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                Magdalena Gajewska
(podpis dyrektora przedszkola/ zespołu szkół*)

* Niepotrzebne skreślić.

 
Załącznik  do
Zarządzenie nr 8 dyrektora
z dnia 26 sierpnia 2020r.
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19


Opracowana na podstawie:
1.    art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami).
2.    wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami).

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1.    Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po jego  otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIC-19 (Dz. U. poz.780). Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu ją prowadzącego oraz rodziców i wychowanków.
2.    Uczestnicy:
1)    dyrektor przedszkola;
2)    organ prowadzący przedszkole,
3)    rodzice i dzieci;
4)    pracownicy przedszkola.
3.    Podstawą do opracowania procedury są:
1)    obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS;
2)    statut przedszkola/zespołu szkół oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,
3)    wizja lokalna,
4)    potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką prac


Rozdział II
DYREKTOR
§ 2.
1.    Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole:
1)    ustala maksymalną liczbę dzieci w danej grupie, uwzględniając obowiązujące wymagania w tym występuje do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie (załącznik nr 2);
2)    zakupuje indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników przedszkola, termometr bezdotykowy, płyny dezynfekujące do rąk, detergenty do dezynfekcji sprzętów i zabawek;
3)    zapewnia pełną informację dotyczącą procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
2.    Dyrektor placówki:
1)    ustala listę dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola:
a)    ustala liczę grup dzieci w przedszkolu;
b)    ustala dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup, w tym uzyskuje zgody od rodziców na pomiar temperatury ciała.
2)    przygotowuje przedszkole do przyjęcia dzieci poprzez:
a)    zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola/zespołu szkół, termometru, płynu dezynfekującego do rąk, detergentów do dezynfekcji sprzętów i zabawek;
b)    wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (załącznik nr 10);
c)    usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, przedmiotów
i sprzętów, których nie można zdezynfekować;
d)    zabezpieczenie przed używaniem sprzętu na placu zabaw lub boisku;
e)    wyłączenie źródełek i zapewnienie korzystania z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna;
f)    wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych;
g)    umieszczenie przed wejściem do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk;
h)    sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, organu prowadzącego, kuratora oświaty, służb medycznych (załącznik nr 11);
i)    organizację posiłków dla dzieci;
j)    ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami.
3)    planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców dotyczących liczby dzieci, których rodzice zdecydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii. Może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt z przedszkolem lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.
4)    informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą  możliwych środków komunikacji (telefon, internet lub poczta).

Rozdział III
ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

§ 3.
1.    Liczbę grup w przedszkolu ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:
1)    jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych przebywać w wyznaczonej stałej sali/salach;
2)    do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie;
3)    w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi;
4)    w miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
2.    Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:
1)    Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2 , jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2
* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
3.    W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
4.    Ustala się dzieci, których rodzice deklarują powrót do przedszkola (każdym możliwym środkiem komunikacji: telefon, internet lub poczta).
5.    W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać  w szatni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5m.

6.    Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice).

§ 4.
1.     Rodzic wyrażający chęć skorzystania z opieki przedszkola wypełnia: deklarację w sprawie opieki nad dzieckiem (załącznik nr 1), oświadczenie zawierające zgodę na pomiar temperatury (załącznik nr 5) oraz ankietę i oświadczenia (załącznik nr 6) i dostarcza do przedszkola na co najmniej 3 dni robocze przed datą deklarowanego przyjściem dziecka do przedszkola. Dyrektor ustala czy możliwe jest przyjęcie dziecka do przedszkola i informuje rodzica o swojej decyzji. W przypadku braku możliwości przyjęcia dziecka do danej jednostki dyrektor informuje, w których placówkach na terenie Miasta i Gminy Pleszew są jeszcze wolne miejsca.
2.     Każdą nieobecność dziecka rodzic jest zobowiązany zgłaszać przynajmniej rano w tym samym dniu.
3.     W przypadku całkowitej rezygnacji z usług przedszkola rodzice niezwłocznie informują dyrektora telefonicznie lub  e-mailowo. Z rozmowy telefonicznej sporządza się notatkę.
4.     Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa.
5.    Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
6.    Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić zabawek oraz innych przedmiotów.
7.    Pracownicy również muszą być zdrowi (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną).
8.     Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku w obecności rodzica mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje robotnik do pracy lekkiej. W przypadku stwierdzenia u dziecka temperatury 37,50C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
9.    Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
10.    W czasie pobytu w przedszkolu, dzieci ani pracownicy, nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych procedurach.
11.    Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
12.    Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do:
1)    Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Pleszewie   (62) 50-81-330; telefon alarmowy (całodobowy): 694-534-040 lub 570-590-620;
1)    Służb medycznych 999 lub 112;
2)    Organu  prowadzącego Miasto i Gmina Pleszew 62 7428300, 62 7428 311;
3)    Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu 62 7232 033
784 919 679 – dyrektor Violetta Słupianek
z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki (załącznik nr 11).

§ 5.
1.    Przedszkole jest otwarte w godzinach 6.30 – 16.30.
2.    Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.15. Po godzinie 8.15 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
3.    Grupy przedszkolne są tworzone na podstawie czasu pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanego przez rodziców w deklaracji chęci skorzystania z opieki - w czasie jego pracy.
4.    W ciągu jednego dnia w grupie pracują, w miarę możliwości organizacyjnych ci sami nauczyciele oraz robotnicy do pracy lekkiej. W ciągu tygodnia może nastąpić rotacja nauczycieli.
5.    Uniemożliwia się, w miarę możliwości, spotykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny przyjmowania grup do przedszkola, różne godziny zabawy na świeżym powietrzu poszczególnych grup lub poprzez podzielenie placu na części).

§ 6.
PRZYPROWADZANIE DZIECKA/RODZEŃSTWA DO PRZEDSZKOLA
1.    W wejściu do przedszkola pełni dyżur robotnik do pracy lekkiej.
2.    Tylko jedna dorosła osoba przyprowadza dziecko/rodzeństwo do przedszkola. Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko/rodzeństwo.
3.     W przypadku gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba z dzieckiem  ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców oraz pracowników przedszkola wynoszący min. 1,5 m.
4.    W przypadku gdy w wejściu do przedszkola nie ma robotnika do pracy lekkiej dyżurującego przy wejściu, rodzic sygnalizuje dzwonkiem swoje przybycie i czeka na przyjście pracownika.
5.    Pracownik odbierający dziecko/rodzeństwo od rodzica, mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym i odprowadza je do szatni, a po przebraniu się dziecka - do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia. Przed wejściem do sali pracownik dba o to, by dziecko/rodzeństwo umyło ręce ciepłą wodą z mydłem antybakteryjnym.
6.    W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko/rodzeństwo objawów chorobowych lub temperatury powyżej 37,5ºC rodzic zobowiązany jest zabrać dziecko/rodzeństwo do domu, a pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
7.    Rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia przyczyny objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury oraz poinformowaniu Dyrektora o stanie zdrowia dziecka. Dziecko/rodzeństwo może wrócić do przedszkola po upływie przynajmniej 48 godzin, pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

§ 7.
ODBIÓR DZIECKA/RODZEŃSTWA Z PRZEDSZKOLA

1.    Rodzic chcąc odebrać dziecko/dzieci z przedszkola dzwoni dzwonkiem.
2.    Odbiór dziecka następuje przy drzwiach wejściowych do budynku, po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka, robotnikowi do prac lekkich dyżurującemu przy wejściu. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca odebrać dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 1,5 metra. Rodzic może korzystać z dzwonka/domofonu, który jest dezynfekowany po każdym rodzicu przez osobę sprowadzającą dziecko.
3.    Robotnik do pracy lekkiej dyżurujący przy wejściu, odprowadza do rodzica przebrane dziecko/rodzeństwo.
4.    W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw lub boisku rodzic odbiera dziecko/ rodzeństwo z placu zabaw lub boiska z zachowaniem zasad dystansu społecznego w odległości min. 1,5 metra od grupy i opiekunów.

§ 8.
SALA ZAJĘĆ

1.    W każdej grupie w miarę możliwości znajduje się termometr bezdotykowy.
2.    W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie  dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
3.    Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W przypadku braku drugiej sali dzieci wychodzą na korytarz, plac zabaw, boisko itp.
4.    W przypadku większej ilości grup w przedszkolu należy ustalić harmonogram wyjść, który pomoże w zachowaniu odległości między grupami i uniemożliwi im bezpośredni kontakt podzielić plac na strefy dla poszczególnych grup.

§ 9.
WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ
Nie będą organizowane wyjścia dzieci poza teren przedszkola.
1.    W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw (w przypadku gdy należy on do przedszkola).
2.    Plac zabaw można podzielić na strefy dla poszczególnych grup. Podczas pobytu na placu opiekunowie dbają o to, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
3.    Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia rano przez woźnego przedszkola z użyciem detergentu lub środka dezynfekującego. W przypadku, gdy dzieci w ciągu dnia kilka razy będą korzystały z placu zabaw musi być on każdorazowo czyszczony lub dezynfekowany (załącznik nr 8).  
4.    Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, oznacza się go taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem.

Rozdział IV
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
Ogólne zasady:
§ 10.

1.    Dzieci:
1)    często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;
2)    kaszlą, kichają w jednorazową chusteczkę.
2.    Nauczyciele:
1)    nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.
3.    Pracownicy przedszkola:
1)    regularnie myją ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub dezynfekują zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
2)    kasłają, kichają w jednorazową chusteczkę;
3)    unikają kontaktu z osobami, które źle się czują;
4)    dezynfekują ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
5)    informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych u dzieci lub u siebie;
6)    zachowują dystans między sobą – minimum 1,5 m;
7)    zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury na wejściu oraz w trakcie pobytu w przedszkolu;
8)    używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
4.    Wejście do przedszkola:
1)    przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola;
2)    robotnik do pracy lekkiej dyżurujący przy wejściu odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos.
5.    Sale zajęć:
1)    salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę;
2)    gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach;
3)    unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu;
4)    jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować;
6.    Łazienka:
1)    robotnik do pracy lekkiej dezynfekuje toaletę po skorzystaniu przez każde dziecko. Odnotowuje tę czynność w karcie monitoringu (załącznik nr 8).
7.    Ciągi komunikacyjne:
1)    robotnik do pracy lekkiej odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada on/a także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników  w salach.
2)    robotnicy do pracy lekkiej zapisują w kartach monitoringu wykonanie  codziennych prac porządkowych (załącznik nr 8).
8.    Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Rozdział V
ŻYWIENIE

§ 11.
1.    Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
2.    Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
3.    Pracownicy kuchni oraz intendent:
1)    dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki.
2)    myją ręce - zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych:
a)    przed rozpoczęciem pracy;
b)    przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
c)    po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
d)    po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
e)    po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
f)    po skorzystaniu z toalety;
g)    po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
h)    po jedzeniu, piciu.
4.    Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny oraz intendent zobowiązany jest do:
1)    stosowania środków ochrony osobistej;
2)    utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego;
3)    mycia naczyń, sztućców w zmywarce w temperaturze 600C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;
4)    dbania o czystość magazynu spożywczego - wstęp do magazynu ma tylko intendentka, która wydaje towar kucharce.
5.    Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, pracownicy kuchni zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.
6.    Pracownicy kuchni przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.
7.    Posiłki dla dzieci odbierane są przez robotnika do prac lekkich  przebywającego z dziećmi (z windy) lub odbierają przygotowany z posiłkiem wózek kelnerski z wyznaczonego miejsca, tak, aby w miarę możliwości nie mieli kontaktu z pracownikami kuchni.
10.Posiłki dzieciom podaje robotnik do pracy lekkiej przebywający z dziećmi w grupie.
11.Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej. Po zakończonym posiłku robotnik do pracy lekkiej odwozi naczynia w wyznaczone miejsce lub do windy.

Rozdział VI
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 12.
1.    Pracownicy pedagogiczni –nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem na podstawie deklaracji ustalają numery telefonów do rodziców oraz ich miejsca pracy.
2.    Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, pozostając w gotowości zarówno do pracy zdalnej, jak i w przedszkolu.
3.    Nauczyciele organizują działania opiekuńczo-wychowawcze:
1)    wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku;
2)    instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw;
3)    Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
4)    Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
5)    Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach (jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne);
6)    Uwzględniając naturalne potrzeby dzieci i dobrą praktykę higieniczną z uwagi na konieczność wzmacniania odporności dzieci oraz profilaktykę zdrowotną organizują wyjścia na zewnątrz.

§ 13.
1.    Robotnik do pracy lekkiej pracujący w grupie z dziećmi:
1)    myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko(załącznik nr 8);
2)    wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć (załącznik nr 8);
3)    wydaje posiłki;
4)    wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.

§ 14.
1.    Robotnik do pracy lekkiej po każdym dniu myje i/lub dezynfekuje ciągi komunikacyjne:
1)    dezynfekuje powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty);
2)    myje i dezynfekuje poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), krany. Odnotowuje te czynności w karcie monitoringu (załącznik nr 8);
3)    wietrzy wszystkie pomieszczenia;
4)    myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
5)    pracuje w rękawiczkach.

Rozdział VII
RODZICE

§ 15.
1.    Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2.    Przestrzegają zakazu wstępu na teren placówki. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę robotnika do pracy lekkiej -  przebiegało sprawnie.
3.    Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi  istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
4.    Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka,  przy przyjściu do przedszkola i w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
5.    Na  3 dni robocze przed przyjściem dziecka do przedszkolu przynoszą niezbędne dokumenty oraz 3 komplety rzeczy na przebranie dziecka podpisane w woreczku (przechodzą one kwarantannę w przedszkolu).
6.    Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7.    Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
8.    Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.
9.    Informują dyrektora placówki w przypadku objęcia kwarantanną lub izolacją domową  ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt.
10.    Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów.

Rozdział VIII
POMIESZCZENIE, W KTÓRYM BĘDZIE MOŻNA ODIZOLOWAĆ OSOBĘ
W PRZYPADKU ZDIAGNOZOWANIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH
§ 16.
1.    W miarę możliwości organizacyjnych wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to zostaje oznakowane.
2.    Pomieszczenie to zostanie zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
3.    W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub pracownika jest ono/on niezwłocznie izolowane/ny od grupy  i odprowadzone do specjalnie przygotowanego pomieszczenia lub należy dziecko/pracownika odizolować w wyznaczonym miejscu w sali z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.
4.    Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch. Zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce.
5.    Pomieszczenie, w którym przebywała  osoba  z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez nią, jest myte i dezynfekowane.

Rozdział IX
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

§ 17.
1.    Dyrektor:
1)    informuje pracowników przedszkola o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia u  siebie.
2)    śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://ww.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3)    stosuje się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4)    zawiesza zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego , na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. poz.69, ze zm.)
5)    zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.
§ 18.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA
1.    W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników lub w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
2.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
3.    Pracownik zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Udaje się do pomieszczenia, w którym może przebywać osoba z objawami chorobowymi.
4.    Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz organ prowadzący przedszkole (załącznik nr 3 oraz  załącznik nr 4).
5.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6.    Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z nauczycielami na podstawie list (załącznik nr 9).
7.    Zaleca się wszystkim osobom przebywające w tym samy czasie  co osoba podejrzana o zakażenie  w przedszkolu stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie WWW.gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 19.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECI.
1.    Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby  w trakcie pobytu w przedszkolu (temperatura przekracza 37,5 oC lub jakiekolwiek symptomy takie jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar – nawet przezroczysty, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.) odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5m odległości od innych osób.
2.    Nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
3.    Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zostaje tam skierowany przez dyrektora. Przed przejęciem dziecka zabezpiecza się on w: przyłbicę, kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki.
4.    Nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
5.    W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywa się pogotowie ratunkowe.
6.    Jeśli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem należy:
1)    wstrzymać przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup dzieci.
2)    powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń (załącznik nr 3).
3)    powiadomić organ prowadzący przedszkole (załącznik nr 4).
4)    obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5)    ustalić  listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Ustalenia  dokonuje dyrektor wraz z nauczycielami na podstawie list (załącznik 9).
6)    stosować się do wytycznych Głównego Inspektora odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym dzieckiem.
7.    Nauczyciel pracujący w grupie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje ich o zaistniałej sytuacji.
8.    Robotnik do pracy lekkiej - pracujący w grupie przeprowadza dzieci do innej sali, jeśli istnieje taka możliwość, a sala w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
9.    Rodzice izolowanego przedszkolaka odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
Przepisy końcowe

§ 20.
1.    Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 26 sierpnia 2020 r. do czasu ich odwołania.
2.    Wszyscy pracownicy oświadczają zapoznanie się z procedurą (załącznik nr 7) i  zobowiązani są  do ich stosowania i przestrzegania.  

 

Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art.13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” z siedzibą przy ul. Al.Wojska Polskiego 1 , 63-300 Pleszew, tel.: 62 7421 382

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  Administratora pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1. lit. c RODO, jakim jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej art. 6 ust. 1 lit. d RODO, i jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi art. 9 ust. 2 lit. i RODO, w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, jeśli administrator nie będzie ich posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i innych przepisów szczególnych.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora

Osoba której dane dotyczą ma prawo do  dostępu do swoich danych osobowych,  prawo  ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje osobie której dane dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact