ogloszenia

 

Drodzy Rodzice!

Informacja dotycząca dożywiania uczniów
 w Szkołach i Przedszkolach w 2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania.


Wnioski z pełną dokumentacją tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Rodziny, w których  dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (528,00zł) czyli 792,00 zł miesięcznie, kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.

Termin składania wniosków do tut. Ośrodka ustala się do dnia 10 grudnia 2018r. aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje, które pozwolą na korzystanie z  dożywiania od m-ca stycznia 2019r.

Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja, która zostanie wydana przez tut. Ośrodek.

 

 

 

 

 

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact