Załącznik do zarządzenia Nr 5/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 stycznia 2019 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

 

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w kolejnym roku szkolnym

od 19.02.2019 r.
do 25.02.2019 r.

w godzinach pracy
przedszkola

nie dotyczy
2

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Złożenie o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26.02.2019 r.
do 11.03.2019 r.

do godz.12:00

od 15.04.2019 r.
do 29.04.2019 r.

do godz.12:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12.03.2019 r.
do 26.03.2019 r.
od 06.05.2019 r.
do 20.05.2019 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

od 29.03.2019 r.

od godz.10:00

od 23.05.2019 r.

od godz.10:00

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 29.03.2019 r.
do 05.04.2019 r.

od godz.10:00

    od 23.05.2019 r.
do 30.05.2019 r.

od godz.10:00

 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 08.04.2019 r. 03.06.2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 5/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact