ta kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla której jednostka była jednostka pierwszego wyboru

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

została zakończona

 ZARZĄDZENIE NR 19/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 27 stycznia 2023 r.


w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
MIASTO I GMINA PLESZEW
Zasady ogólne

do pobrania

 

 Załącznik do zarządzenia Nr 19/VIII/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 27 stycznia 2023 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

lp 

Rodzaj czynności 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w 

postępowaniu

uzupełniającym 

1 2 3 4
1   Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania  
  przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 13.02.2023 r.
do 20.02.2023 r.

do godz 15.00

nie dotyczy    
2   Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
  dziecka do przedszkola.
  Złożenie o przyjęcie do przedszkola pierwszego
  wyboru wniosku wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

od 27.02.2023 r.
do 13.03.2023 r.


do godz. 12.00

od 04.05.2023 r.
do 18.05.2023 r.

 

     do godz. 12.00   

3

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 14.03.2023 r.
do 28.03.2023 r.

od 19.05.2023 r.
do 26.05.2023 r.
4   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
  rekrutacyjną listy kandydatów
  zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych.

 

od 03.04.2023 r.

od godz. 10:00

 

od 29.05.2023 r. 

od godz. 10:00

5   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 04.04.2023 r.

do 18.04.2023 r.


od godz.10:00

od 30.05.2023 r.

do 07.06.2023 r.


od godz. 10:00

6

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
  kandydatów nieprzyjętych.

21.04.2023 r. 14.06.2023 r.

 

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact