ta kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla której jednostka była jednostka pierwszego wyboru

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 została zakończona

 

ZARZĄDZENIE NR 13/VIII/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 152 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom publicznych przedszkoli oraz zespołów szkół publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOKUMENTY 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/VIII/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 31 stycznia 2022 r.

 ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA PLESZEW

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

lp 

Rodzaj czynności 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w 

postępowaniu

uzupełniającym 

1 2 3 4
1   Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania  
  przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 14.02.2022 r.
do 21.02.2022 r.


     w godzinach pracy     
przedszkola

nie dotyczy    
2   Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
  dziecka do przedszkola.
  Złożenie o przyjęcie do przedszkola pierwszego
  wyboru wniosku wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

od 28.02.2022 r.
do 14.03.2022 r.


do godz. 12.00

od 26.04.2022 r.
do 10.05.2022 r.

 

     do godz. 12.00   

3

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 15.03.2022 r.
do 29.03.2022 r.

od 11.05.2022 r.
do 27.05.2022 r.
4   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
  rekrutacyjną listy kandydatów
  zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych.

 

od 04.04.2022 r.

od godz. 10:00

 

od 03.06.2022 r. 

od godz. 10:00

5   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 05.04.2022 r.

do 13.04.2022 r.


od godz.10:00

od 05.06.2022 r.

do 14.06.2022 r.


od godz. 10:00

6

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
  kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2022 r. 20.06.2022 r.

 

 

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact