KLAUZULA INFORMACYJNA  Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest  Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” z siedzibą w Pleszewie, ul. Al.Wojska Polskiego 1 63-300 Pleszew, tel. 62 7421 382

2.    Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Szymczak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.    Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:
a)    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust.2 lit. g tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
b)    wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c)    promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka w tym jego wizerunku, a także m. in. w celu zapewnienia udziału w dodatkowych zajęciach, konkursach, wycieczkach, zawodach organizowanych w przedszkolu i poza nim  na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz danych szczególnych kategorii  zgodnie z (art. 9 ust 2 lit. a RODO),
d)    realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
e)    realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
f)    realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

4.    Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będą:
a)    podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Szkole,
b)    podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c)    podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta i Gminy,  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, System Informacji Oświatowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami,
d)    instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania.


5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6.    Przysługuje Państwu:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c)    w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania,
d)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem,
e)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7.    Informujemy zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e), że informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
a)    podanie  danych osobowych, w celach o których mowa w pkt. 3 a), d), e), f), g) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów,
b)    podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt. 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe,
c)    podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla byłych pracowników.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”  z siedzibą w Pleszewie, ul. Al.Wojska Polskiego 1 63-300 Pleszew, tel. 62 7421 382

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest realizacja obowiązków administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy, w tym gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, jak również w związku z prowadzeniem spraw księgowych, podatkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa a podanie danych było wymogiem ustawowym.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do swoich danych osobowych,  prawo  ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna - Facebook

Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage Facebook Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie, w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych, zamieszczanymi na niniejszym profilu (fanpage’u), jest Publiczen Przedszkole nr 3 „Słoneczne”, z siedzibą przy ul.Al.Wojska Polskiego 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7421382

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  Administratora pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych  w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:
a)    danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
b)    zdjęć profilowych;
c)    innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
d)    treści Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger, o których mowa poniżej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu.
Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie fanpage’a  Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowanie za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i w których uczestniczymy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów/dzieci/wychowanków, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).

Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem 

o    https://www.facebook.com/about/privacy).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.

Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: (https://pl-pl.facebook.com/legal/terms).

Przysługuje Państwu prawo do; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

 

Klauzula informacyjna do wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” z siedzibą przy ul. Al.Wojska Polskiego 1 , 63-300 Pleszew, tel.: 62 7421 382

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  Administratora pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe w tym dane do kontaktu będą gromadzone i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Brak wskazania danych kontaktowych, na które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.
Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o narodowym zasobie archiwalnym archiwach.
Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do swoich danych osobowych oraz  prawo  ich sprostowania.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(RODO).
Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny, niż od osoby której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”  z siedzibą przy ul. Al.Wojska Polskiego 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7421 382
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  administratora pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
b)art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c)art. 6 ust.1 lit. f RODO, w celu prawidłowej realizacji postanowień umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
d)w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta, od partnera biznesowego, od interesantów, ze źródeł publicznie dostępnych lub osób trzecich, z zasobów i rejestrów administracji publicznej oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.


Polityka cookies

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony https://przedszkolesloneczne.pl/index.php.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych https://przedszkolesloneczne.pl/index.phpCookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony https://przedszkolesloneczne.pl/index.php

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (sessioncookies) oraz stałe (persistentcookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

Polityka prywatności na stronie https://przedszkolesloneczne.pl/index.php

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://przedszkolesloneczne.pl/index.php, której administratorem jest Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”, z siedzibą przy ul. Al.Wojska Polskiego 1 , 63-300 Pleszew, tel.: 62 7421 382
(zwany dalej Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”).
1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Publiczne  Przedszkole nr 3 „Słoneczne”nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”. Przedszkole dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1 Każda osoba przekazująca Publicznemu Przedszkolu nr 3 „Słoneczne”dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
3.2. Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
a) w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu pracownika Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w związku z usługami świadczonymi przez Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”

b) w przypadku zainteresowania podjęciem pracy w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Słoneczne”
3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.
Dane przetwarzane w związku z przesłaniem aplikacji związanej z ubieganiem się o pracę w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Słoneczne”, będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.
4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
4.2 Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
- zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
- zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
- nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
- formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
- kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
-dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”– gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak “cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne”Pozwalają one stronie “zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne”Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”

6. Prawa użytkownika

6.1 Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” jako administratora danych, w tym kontaktu bezpośredniego związanego z edukacją i wychowaniem oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
6.2. Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
6.3.Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
6.5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne”
8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne”. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact