STATUT
PRZEDSZKOLA NR 3 „SŁONECZNE”
W PLESZEWIE

ROZDZIAŁ 1
INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 1
1.    Przedszkole nr 3 „Słoneczne”, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem  wielooddziałowym.
2.    Siedzibą przedszkola jest budynek w Pleszewie przy Al.Wojska Polskiego nr 1
3.    Przedszkole działa na podstawie:
1)    Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256. poz.2572 ze zmianami oraz aktów wykonawczych do tej ustawy).
2)    Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 59 z 11 stycznia2017 r.).
3)    Niniejszego statutu.

§ 2
1.    Organem prowadzącym przedszkole jest  Urząd Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.
2.    Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Wielkopolski Kurator Oświaty.
3.    Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, a uzyskane wpływy odprowadza na   rachunek bankowy Miasta i Gminy Pleszew.
4.    Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
5.    Przedszkole używa pieczęci nagłówkowej o treści:

Przedszkole nr 3 „Słoneczne”
Al. Wojska Polskiego 1
63-300 Pleszew
Tel. (062) 7421 382
NIP 617-20-17-596 R-n 251595065

6.    Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.
7.    Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 3
1.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2.    Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
3.    Wsparcie to realizowane  jest  przez  proces  opieki,  wychowania  i nauczania  –  uczenia  się,  co  umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

§ 4
Cele przedszkola są realizowane poprzez następujące zadania:
1.    Pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci:
1)    wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2)    tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3)    wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4)    zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5)    dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6)    wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7)    tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8)    przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;
9)    tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10)    tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;
11)    tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;
12)    współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;
13)    kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14)    systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15)    systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16)    organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17)    tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2.    Udzielanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1)    Przedszkole organizuje  i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej która, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
2)    Nauczyciele  oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u dzieci:
a)    szczególnych uzdolnień,
b)    przyczyn trudności rozwojowych,
c)    przyczyn zaburzeń zachowania.
3)    Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom.
4)    Dyrektor przedszkola z uwzględnieniem opinii i orzeczeń  poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności:
a)    ustala dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
b)    informuje na piśmie rodziców dziecka o  formach  i zakresie udzielanej pomocy.
5)    Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.
6)    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
7)    Przedszkole organizuje i udziela rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
3.    Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością;
1)    Dla dzieci  z niepełnosprawnością przedszkole organizuje wychowanie przedszkolne w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
2)    Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
a)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b)    dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
c)    zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia  rewalidacyjne i terapeutyczne.
3)    Szczegółowe warunki organizowania wychowania przedszkolnego dla dzieci   z niepełnosprawnością określają odrębne przepisy.
4.    Umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
1)    Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2)    Dzieci  należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
3)    Dzieciom niebędącym obywatelami polskimi oraz dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,  przedszkole zapewnia integrację ze środowiskiem przedszkolnym, w tym w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
5.    Organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii:
1)    Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki  jest życzenie wyrażone  przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
2)    Życzenie udziału w zajęciach z religii  raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
3)    Zasady organizacji religii określają odrębne przepisy.
6.    Prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.
7.    Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1)    bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2)    zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,
3)    zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie placu przedszkolnego,
4)    stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
5)    stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

§ 5
1.    Cele i zadania przedszkola realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania
2.    Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań przedszkola z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest  w planach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 6
1.    Zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych, zespołowych, indywidualnej pracy z dzieckiem oraz kierowanych i swobodnych zabaw dzieci.
2.    Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
1)    organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2)    dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
3)    stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
4)    indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;
5)    wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej;
6)    prowadzenie diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
7)    możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
8)    organizację przestrzeni umożliwiającej rozwój dzieci;
9)    organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
10)    specjalne potrzeby edukacyjne dzieci wynikające z niepełnosprawności  i chorób przewlekłych.
3.    Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1)    pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
2)    informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
3)    uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.


§ 7
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:
1)    opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola;
2)    rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt na placu przedszkolnym;
3)    dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: zajęcia relaksacyjne i wyciszające;
4)     zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
5)    sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
a)    w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC; w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
b)    dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
c)    stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.
6)    dzieci korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, estetycznie podanych, zgodnych z normami żywieniowymi;
7)    korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola;
8)    wobec dzieci na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
9)    w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora przedszkola, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola;
10)    w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :
a)    udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
b)    niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
c)    powiadomić rodziców dziecka, w razie nieobecności dyrektora i wicedyrektora,
d)    o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę;
11)    Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
12)    Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
13)    Wszystkie pomieszczenia przedszkola oraz znajdujące się w nim sprzęty i urządzenia spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa, higieny, co jest potwierdzone certyfikatami bądź okresowymi kontrolami wymaganymi przez przepisy prawa.
14)    Budynek przedszkola jest monitorowany całodobowo przez firmę ochroniarską.

§ 8
Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1)    w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
2)    osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;
3)    każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu;
4)    z w/w regulaminem są zapoznani rodzice;
5)    każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi;
6)    w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;
7)    każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść w karcie wycieczki, spaceru lub imprezy;
8)    przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
9)    jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola;
10)    teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony;
11)    dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa;
12)    z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 9
1. Rodzice mają prawo do:
1)    uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
2)    dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci;
3)    rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;
4)    wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;
5)    partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola;
6)    zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;
7)    wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców;
8)    uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek:
1)    wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;
2)    starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci;
3)    dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka;
4)    angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców;
5)    informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka;
6)    terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący;
7)    przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;
8)    przestrzegać czasu pracy przedszkola;
9)    przestrzegać niniejszego statutu;
10)    przestrzegać uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
11)    zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
12)    wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
3. Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:
1)    zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola;
2)    zebrania grupowe organizowane przez nauczycieli 2 razy w roku;
3)    zebrania Rady Rodziców organizowane wg potrzeb;
4)    zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu;
5)    uczestnictwo rodziców w codziennym życiu przedszkola, uroczystościach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, festynach;
6)    kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;
7)    codzienne kontakty z rodzicami wynikające z pilnych potrzeb;
8)    konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą, terapeutami;
9)    kąciki dla rodziców;
10)    umieszczane informacje na ogólnej tablicy ogłoszeń oraz tablicach grupowych;
11)    „Listy do rodziców” na stronie internetowej przedszkola.

§ 10
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
1.    Dzieci powinny być przyprowadzane do placówki w godzinach 6.30 – 8.00 .
2.    Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
3.    Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać osobie dyżurującej. Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi przedszkole.
4.    Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
5.    Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniać określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
6.    Przy odbiorze dziecka z przedszkola pracownicy powinni przestrzegać zasady, aby rodzeństwo które odbiera dziecko miało ukończone 10 lat.
7.    Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe /sentencję sądu/.
8.    Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
9.    W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicem dziecka.
10.    Jeśli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców.
11.    W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.
12.    Dziecko wezwane do domu przez domofon powinno być sprowadzone przez pracownika przedszkola. W wypadku jego nieobecności opiekun zobowiązany jest wejść do sali.
13.    Dzieci powinny być odbierane z placówki w godzinach 13.00 – 16.30, wcześniejszy odbiór powinien być zgłaszany nauczycielowi. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej, ta przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
14.    Podczas zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.


ROZDZIAŁ 3
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§ 11
1.    Organami przedszkola są:
1)    Dyrektor;
2)    Rada Pedagogiczna;
3)    Rada Rodziców.
2.    Dyrektor przedszkola w szczególności:
1)    kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje jena zewnątrz;
2)    sprawuje nadzór pedagogiczny;
3)    sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4)    realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę rodziców przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
6)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
7)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8)    współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9)    stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
10)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
11)    współpracuje z pielęgniarką w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki.
3.    Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
4.    Przepis ust. 3 nie dotyczy dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
5.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
6.    Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami.
7.    W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

§ 12
1.    W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.    W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
3.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4.    Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, , po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6.    Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
7.     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)    zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców przedszkola;
2)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
3)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;
4)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
8.    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
2)    projekt planu finansowego przedszkola;
3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9.    Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
10.    O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11.    Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
12.    Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian.
13.    Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
14.    W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
15.    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
16.    Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
17.    Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste u dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 13
1.    W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2.    W skład rad rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3.    W wyborach do rady rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4.    Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców przedszkola oraz przedstawicieli rad oddziałowych i do rady rodziców;
5.    Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6.    Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
7.    Do kompetencji rady rodziców należy:
1)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe;
2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
8.    Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola o którym mowa w art. 26 przepisów Prawa oświatowego, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
9.    W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
10.    Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.
11.    Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

§ 14
1.    Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami przedszkola przez:
1)    zarządzenie wewnętrzne dyrektora przedszkola;
2)    ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu w pierwszej części budynku przedszkola;
3)    zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców z nauczycielami;
2.    Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów przedszkola.
3.    Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
4.    Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom przedszkola - dyrektorowi i radzie pedagogicznej poprzez swoją reprezentację - radę rodziców.
5.    Rada rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
6.    Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
7.    Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
8.    Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor przedszkola, który:
1)    zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
2)    umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
3)    zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o planowanych  i podejmowanych działaniach i decyzjach;
4)    organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.
9.    W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami przedszkola lub wewnątrz niego, dyrektor przedszkola  jest zobowiązany do:
1)    zbadania przyczyny konfliktu,
2)    wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.
10.    Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 15
1.    Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora przedszkola.
2.    Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

§ 16
Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1)    liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,
2)    wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
3)    wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§ 17
1.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3.    Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
4.    Ramowy rozkład dnia obejmuje:
1)    dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,
2)    następujące pory posiłków:
a)    śniadanie:8.30
b)    obiad: 11.30
c)    podwieczorek: 14.00
5.    Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.
6.    Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 18
1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2.    Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
3.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.
4.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
5.    Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno – wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
6.    Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.30 – 7.30
i 14.30 – 16.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
7.    Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.00 do momentu zamknięcia przedszkola.
8.    W okresach niskiej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
9.    Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

§ 19
1.    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
3.    Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
1)    religia,
2)    logopedia,
3)    język angielski,
4)    rytmika,
4.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1)    religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min. (dla dzieci 3, 4-letnich), po 30 min. (dla pozostałych dzieci),
2)    zajęcia rytmiczne 2 razy w tygodniu w każdej grupie – 15 min. (dla dzieci 3, 4-letnich), 30 min. (dla pozostałych dzieci),
3)    zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2–3 osobowych zespołach.

§ 20

1.    W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.
2.    Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
3.    Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie a także formy współpracy z rodziną określają przepisy „Prawo oświatowe”.
4.    Zgodnie z nimi dyrektor może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.
5.    W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

§ 21
1.    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
2.    W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.
3.    Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
4.    Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
5.    Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
6.    Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:
1)    rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,
2)    zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,
3)    czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3-, 4-letnich, a 30 min. dla pozostałych dzieci.
7.    Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
1)    zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
2)    zajęcia rewalidacji indywidualnej,
3)    zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
8.    Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 22
1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
1)    dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
2)    czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku;
3)    przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 lipca lub od 1 do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na:
a)    wykonanie remontu i czynności porządkowych,
b)    pracownicze urlopy wypoczynkowe.

§ 23
1.    Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:
2.    Zakres świadczeń, z których będzie korzystało dziecko oraz wysokość związanych z tym opłat określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
3.    Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole zgodnie z zawartą umową.
4.    Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
5.    Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

§ 24
1.    Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
1)    10 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,
2)    pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
3)    zaplecze sanitarne,
4)    plac zabaw,
2.    Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
3.    Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 25
1.    W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
2.    Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 26
1.    Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:
1)    organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
2)    ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),
3)    wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
4)    uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
5)    dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
6)    nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (robotnik do pracy lekkiej - woźna); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
7)    nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
8)    współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
9)    informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
2.    Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.:
1)    informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;
2)    udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;
3)    ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.)
4)    udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne).
3.    Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.:
1)    tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
2)    dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;
3)    wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;
4)    stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
5)    stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;
6)    realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.
4.    Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
1)    dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;
2)    prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną;
3)    współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;
4)    przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
5)    dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
5.    Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.    Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.

§ 27
1.    Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia dyrektorowi.
2.    Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

§ 28
Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
1)    udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
2)    samokształcenie;
3)    pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
4)    wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;
5)    aktywny udział w zebraniach szkoleniowych nauczycieli.


§ 29
1.    Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami zatrudnieni w przedszkolu to:
1)    główna księgowa,
2)    intendentka;
3)    kucharka;
4)    pomoc kuchenna
5)    robotnik do pracy lekkiej
6)    starszy woźny
2.    W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący przedszkole.
3.    Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.
4.    Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki.
5.    Każdy pracownik zobowiązany jest do:
1)    dbałości o mienie przedszkola;
2)    współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;
3)    przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;
4)    powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola;
5)    przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

§ 30
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

ROZDZIAŁ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

§ 31
1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2.    Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.
3.    Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4.    W przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami.
5.    Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
1)    przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami przedszkola,
2)    organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
3)    właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
4)    uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
5)    zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
6)    zaspokajanie potrzeb własnych,
7)    doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
8)    przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
9)    współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
10)    zabawę i wybór towarzysza zabawy,
11)    ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
12)    wyrażanie własnych sądów i opinii,
13)    poszanowanie godności osobistej,
14)    tolerancję,
15)    akceptację,
16)    zrozumienie indywidualnych potrzeb,
17)    poszanowanie własności,
18)    indywidualne tempo rozwoju.
 2.    Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1)    przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu);
2)    przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa;
3)    próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy-czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio-sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami;
4)    samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne;
5)    wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości;
6)    przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej;
7)    szanować wytwory innych dzieci;
8)    godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.
6.    Dziecko może być skreślone z listy w wypadku nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu na piśmie do dyrektora przedszkola, pomimo licznych pism ze strony przedszkola.
7.    Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
8.    W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
1)    zawiadomienia rodziców na piśmie o konieczności podjęcia decyzji;
2)    zaproponowania rodzicom i dziecku odpowiedniej pomocy;
3)    zawiadomienia organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 33
Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/:
1)    rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia wraz z uzasadnieniem do dyrektora przedszkola,  który ją niezwłocznie rozpatruje;
2)    jeśli skarga wniesiona jest ustnie, dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który ją podpisuje;
3)    dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków;
4)    o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowaną osobę pisemnie;
5)    w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest nie satysfakcjonujące rodzic może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
6)    skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje dyrektor.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 33
1.    Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
2.    Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
3.    Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.
4.    Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
5.    Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.
6.    Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact