Oświadczenie w sprawie dostępności

Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.przedszkolesloneczne.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
W Publicznym Przedszkolu nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie dla strony  www.przedszkolesloneczne.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet InclusionInitiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.przedszkolesloneczne.pl spełnia wymagania w 100 %.
Status pod względem zgodności.
Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
    brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
    niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.
    elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki

Powody wyłączenia:
    część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
    administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Informacje dodatkowe.
1.    Publikacja strony  www.przedszkolesloneczne.pl 2015-05
2.    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05
3.    Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Hanna Franek
4.    Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”, Al. Wojska Polskiego 1, 63-300 Pleszew.
5.    Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6.    Telefon do osoby odpowiedzialnej za dostępność cyfrową strony: 62 7421382
7.    Strona aktualizowana na bieżąco.
8.    Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne”  dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
9.    W menu - Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.
Dane teleadresowe jednostki:
Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie
63-300 Pleszew, Al. Wojska Polskiego 1
Tel: 62 742 13 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna

1.    Główne wejście do budynku przedszkola usytuowane jest od wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Al. Wojska Polskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
2.    Od strony dostaw kuchennych znajduje się wejście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
3.    Przy przedszkolu znajduje się parking.
4.    Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
5.    Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
6.    Drzwi wejściowe są zamknięte. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 1,5 m.
7.    Budynek posiada parter oraz II piętra. Aby dostać się na wyższe kondygnacje należy pokonać schody.
8.    W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.
9.    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
11.    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych
•    podwyższony kontrast
•    wyróżnienie odnośników
•    skróty klawiszowe: TAB – przejście do kolejnego elementu

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.rpo.gov.pl/

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-09-30
Deklarację sporządzono przez wicedyrektorprzedszkola – Magdalenę Gajewską
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact