Atmosfera

W naszym przedszkolu jak w słonecznej rodzinie: ciepło, bezpiecznie i w zgodzie z naturą. Staramy się, aby dzieci mogły przeżywać każdy dzień w radości. Radosna atmosfera jest konieczna do rozwoju. Radosne twarze dzieci są motorem, zachętą do naszych działań. Relacje między dorosłymi pracującymi w przedszkolu, panująca atmosfera, właściwa komunikacja i współpraca tworzą specyficzny klimat pracy naszej placówki.Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena

To nieodzowne elementy  pomyślnego procesu wychowawczego. W każdej z sal przedszkolnych istnieją gazetki o profilaktyce zdrowotnej, które przypominają dzieciom w różny sposób, jak zachować czystość, jak myć zęby, jak zdrowo należy się odżywiać itd. W związku ze zdrowym odżywianiem , w przedszkolu troszczymy się o przygotowywanie  urozmaiconych posiłków, estetycznie podanych,  zgodnie z przyjętymi normami, mamy także możliwość przygotowywania posiłków dla dzieci z dietą bezglutenową. Tematyka zdrowotna nieustannie towarzyszy dzieciom  w przedszkolu.

Zapewniamy dziecku bezpieczny pobyt, prowadzimy różnorodne działania prozdrowotne i profilaktyczne. Zamiast leżakowania oferujemy dzieciom możliwość relaksu i odpoczynku zgodnie z indywidualnymi potrzebami (kącik wypoczynkowy, muzykoterapia). Kształtujemy właściwe nawyki higieniczne. Promujemy zdrowy styl życia. Podsumowaniem wszystkich działań zdrowotnych jest organizowany w przedszkolu „Tydzień Czyściocha”. Cel  przedszkola

Prowadzimy dzieci, poprzez nasze działania, do dobrego, szybkiego i wszechstronnego rozwoju. Stwarzamy takie możliwości, aby miały optymalną szansę wchłonąć przekazywaną im wiedzę.Dzieci mają prawo do:

    radości i wyrażania swoich uczuć i myśli,

    szacunku,

    nauki poprzez zabawę i bycie sobą,

    niepowodzeń i łez,

    własności

    bycia sobą,

    niewiedzy,

    tajemnicy,


 Ekologia


Nadaje charakterystyczny styl naszej placówce. Realizowane w  przedszkolu treści ekologiczne mają na celu wykreowanie człowieka, który działając ekologicznie, będzie przekonany o słuszności swoich działań. Nasze przedszkolaki poznają tajniki przyrody i środowiska, w którym dorastają nie tylko na typowych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych ale także  podczas różnych wycieczek, spacerów, uroczystości, heppeningów, konkursów, quizów, teatrzyków itp. Funkcjonowanie przedszkola

To ustalona struktura organizacyjna, lecz możliwe jest jej elastyczne dostosowywanie do zmieniających się potrzeb rodziców. Podział na grupy wiekowe jest określony i w optymalny sposób zabezpiecza potrzeby dzieci. Przedszkole pracuje przez 11 miesięcy w roku. Codziennie czynne jest w godzinach 630 – 1630. Organem prowadzącym jest Rada Miasta i Gminy.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty. Gościnność

Znajdą tutaj wszystkie osoby, którym dobro dziecka leży na sercu. Zapraszamy do współpracy wielu ciekawych ludzi związanych z naszym regionem. Gościmy nauczycieli naprowadzonych dla nich kursach i warsztatach oraz naszych absolwentów. Humor

Nie opuszcza naszych przedszkolaków. Oto przykład z przedszkolnej „księgi dowcipów”:Trzyletnia Ola, pyta swoja panią, kiedy będzie zajęcie. Już było – odpowiada nauczycielka – Uczyliśmy się piosenki. Zobacz na gazetce wiszą obrazki do tej piosenki.  Niezadowolona Ola odwraca się i mówi „ale nie było rączkowania”  (według Oli nie było malowania, rysowania  czy wycinania, ulubionych jej zajęć). Integracja

Integracja dzieci z innymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się poprzez włączenie ich do grupy na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnieniu im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju. Zapewniamy im zajęcia usprawniające w oparciu o ich potrzeby, indywidualny plan rozwoju w kontakcie ze specjalistami (psycholog, logopeda, Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna). Jesteśmy gotowi do kontaktów z rodzicami każdego dziecka sprawnego inaczej.Jakość

Przedszkola to sposób, w jaki wypełnia ono swoje funkcje wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne. Wysoka jakość to właściwe warunki dla rozwoju dzieci, dobra atmosfera,odpowiednie programy dydaktyczne, przyjęte priorytety wychowawcze, to dobre kontakty z rodzicami i środowiskiem lokalnym, to właściwe zarządzanie, to wszystkie sprawy pedagogiczne i merytoryczne.

 

 Konkursy

Promujemy talenty i osiągnięcia dzieci, dając im możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach nie tylko o zasięgu regionalnym ale również wojewódzkim. Sami również organizujemy rok rocznie konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej,  zapraszając  do udziału w nim przedszkola z całego powiatu. Lokalne środowisko

Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i możliwości w środowisku lokalnym. Współpracujemy z prasą lokalną. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci. Prezentujemy prace lokalnych twórców (poetka Maria Korzeniewska).

Współpracujemy z Liga Ochrony Przyrody na rzecz ekologii. Łatwe uczenie się

Wychodząc z założenia, że nie istnieje metoda jednakowo oddziałująca na każdego wychowanka, przyjęliśmy, że stosowanie wielokierunkowości w tej dziedzinie, jest jedynym sposobem na osiąganie umiejętności przez dzieci na podobnym poziomie i w podobnym czasie, a mimo to  w indywidualnym tempie. Dlatego realizujemy „sojusz metod”. Ta propozycja edukacyjna dotyczy przede wszystkim nauki czytania w przedszkolu. Jest to łatwy i pewny sposób nauki czytania dla dzieci od 3 do 6 lat.

Wprowadzamy dzieci w świat liter przy wykorzystaniu innowacyjnej metody „Podróże z literkami” w oparciu o elementy metody i publikacje  I. Majchrzak, I. Smelki i M. Bogdanowicz Miłość                       „Miej serce i patrz w serce” A. Mickiewicz

Miłość scala wszystko i prowadzi do wsparcia, atmosfery współpracy, życzliwości i zrozumienia . To ona likwiduje gniew i konflikty. To także ona wspomaga budowanie prawdziwej tożsamości każdej ludzkiej istoty, łączy rodziny, grupy, społeczeństwo i narody. Podstawową potrzebą dziecka od najwcześniejszego dzieciństwa jest miłość.

Zadaniem rodziny i nauczycieli przedszkola jest wspieranie dziecka w poczuciu bezpieczeństwa i miłości, które są podstawa do ujawnienia jego potencjalnych możliwości ukrytych jak w zalążku rośliny. Okres przedszkolny jest położeniem fundamentu pod zdrowie i przyszłą osobowość oraz charakter dziecka. Nauczyciele

Pracujący w  przedszkolu to wysoko wykwalifikowana kadra, dążąca do jak najwyższych własnych umiejętności, doskonaląca się na kursach i warsztatach, poszukująca nowych metod i rozwiązań pozwalających na osiąganie wszechstronnego rozwoju dziecka we współdziałaniu z rodziną. Osiągnięcia

Za prowadzoną działalność na rzecz ekologii otrzymaliśmy Puchar i Złotą odznakę Ligi Ochrony Przyrody, dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania dla dyrekcji i nauczycieli. W przedszkolu mamy Klub Małych Przyjaciół Lasu, którego członkowie posiadają własne legitymacje, znają kodeks , którego treść można znaleźć w kolorowance autorstwa naszych nauczycieli.

Szereg nagród i wyróżnień otrzymujemy za udział w różnych konkursach plastycznych. W konkursie piosenki przedszkolnej dzieci nasze już kilka razy zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich. Gromadzona filmoteka, dokumentacja fotograficzna i kronika w pełni odzwierciedlają osiągnięcia naszych przedszkolaków.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza

Prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i Program Edukacji Ekologicznej przystosowany do naszych warunków. Przedszkole jest miejscem stymulowania rozwoju poznawczego, ale przede wszystkim okazja do rozwijania umiejętności społecznych: samodzielności, tolerancji, gotowości pomocy innym. Działalność nasza organizowana jest w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno – przyrodniczym.

Sukcesem organizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego jest wyrównywanie szans oraz optymalny i harmonijny rozwój osobowości wychowanka. Proponujemy prowadzenie zajęć dodatkowych w formie płatnej przez rodziców. Są to zajęcia rytmiczne, język angielski i gimnastyka korekcyjna. Za zgoda rodziców prowadzona jest katechizacja.

 


 Rodzice

Współuczestniczą w organizowaniu edukacji w przedszkola. Pełnimy role wspomagająca i integrującą działania wychowawcze rodziny i przedszkola. Umożliwiamy rodzicom pobyt na terenie przedszkola w każdym czasie. Informujemy i o postępach lub trudnościach dziecka, oferując pomoc w ich rozwiązaniu poprzez ustalenie sposobu postępowania korekcyjno – terapeutycznego. Rodzice maja możliwość wyboru nauczyciela dla swojego dziecka. Funkcjonująca na terenie placówki Rada Rodziców daje możliwość aktywnej pracy na rzecz dzieci. Start do szkoły

Cały pobyt dziecka w przedszkolu ma za zadanie przygotowania go do podjęcia nauki szkolnej. Sprawdzany przyrost umiejętności na poszczególnych etapach pracy z dzieckiem, pozwala na indywidualne tempo i możliwość dobrego przygotowania, czyli osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Tradycje

Przedszkole ma własne święta, własną tradycję wyróżniającą nas spośród innych przedszkoli: Wiosenne i Jesienne Bajanie o Przyrodzie oraz Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
Dużą wagę przywiązujemy do lokalnych i narodowych tradycji kulturowych. Zapoznajemy dzieci z kulturą innych czasów, innych regionów, a także innych krajów. Uroczystości

Wpisane w  nasz kalendarz:

    Zielony dzień w przedszkolu

    Niebieski Dzień z niezapominajką” - święto przedszkolnych kwiatów

    Pasowanie na przedszkolaka

    Andrzejkowy dzień zabaw i wróżb w przedszkolu

    Spotkania wigilijne z Rodzicami   

    Dzień z Babcią i Dziadkiem w przedszkolu

    Z wielkanocnym  Zajączkiem w przedszkolu

    Dzień mamy i Taty

    Festyn rodzinny  z Mamą i Tatą

    Dzień Dziecka

    Uroczystość pożegnania sześciolatków

    Mikołajki w przedszkolu

    Tydzień ze sztuką

    Tydzień Czyściocha Wartości

Począwszy od najmłodszej grupy wprowadzamy dzieci w świat wartości, by otwierały się na dobro i odróżniały dobro od zła, prawdę od fałszu, by były wrażliwe na piękno, potrafiły odnaleźć swoje miejsce w grupie. Staramy się przygotować małego człowieka do przejścia ze świata marzeń i wyobraźni do realnego codziennego trudu. Efekty wychowawcze osiągnięte na etapie poprzednim stają się punktem wyjścia dla wytyczania celów dla etapu następnego.


 
Yellow słońce

To symbol naszego przedszkola i naszej przedszkolnej słonecznej rodzinki.


 
Zabawy i zajęcia

Dzieci uczestniczą w różnych zajęciach rozwijających zdolności twórcze i artystyczne, bowiem każde dziecko jest niezwykłe i w szczególny sposób utalentowane. Nauczyciele w prowadzonych zajęciach łączą różne formy i metody (ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody aktywizujące) pracy z dziećmi  z rożnymi obszarami edukacji. Najbardziej obrazują to zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których nauczyciele pokazują innowacyjne połączenia treści przyrodniczych, matematycznych, nauki czytania i pisania w jedną całość.

Specyfiką  naszego  przedszkola jest „mała ekologia” więc i tych treści nie może zabraknąć w organizowanych zabawach i zajęciach. Nauczyciele stawiają przed dziećmi wysokie, ale realne wymagania. Dzieci są aktywne zadają dużo pytań, mają własne uwagi, są samodzielne. Uczą się pracy w zespole i współpracy w zabawie. Uczestniczą w zajęciach z radością i zaangażowaniem.

Dbamy o Wasze Pociechy

twittergallerycontact